بین الملل

اعلام آمادگی بارزانی برای واگذاری قدرت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۵۴

انتشار تصاویر 7000 زن و کودک سنجاری برای فروش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۴۹

انتشار تصاویر 7000 زن و کودک سنجاری برای فروش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۳۵