جستجو

جنگل‌کاری 45 هکتار از حاشیه سد مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۸ ساعت ۱۳:۸
نایب رییس شورای شهر:

بزودی سرانه فضای سبز مهاباد از حد استاندارد کشوری بالاتر می رود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۱ ساعت ۱۰:۳۶
رئیس اداره منابع طبیعی مهاباد::

قطع 660 اصله درخت در مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۹ ساعت ۱۴:۳۱

هفته منابع طبیعی با شعار همه همیار طبیعت باشیم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۴ ساعت ۱۹:۱۲

تشکیل 278 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری 278 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽدر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۲ ساعت ۱۸:۴۵