جستجو

نواندیشی دینی: امکان اگاهی سوژە یا گریز از تقلیل گرایی سیاسی؟!

عبدالقادر نیازی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰

نگاهی بە مسالە انتخاب شهردار مهاباد و لزوم پرهیز از نگاە سوداگرانە بە شهر

عبدالقادر نیازی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۳ ساعت ۱۲:۴۰
بەبهانە سفر بارزانی بە بغداد:

روزی روزگاری سیاست‌ورزی

عبدالقادرنیازی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲ ساعت ۱۱:۷

اخلاق و روشنفکری در برابر ابتذال

عبدالقادر نیازی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۷ ساعت ۱۴:۴۸