جستجو

پدر بوکانی سه قلوهای خود را در کوچه رها کرد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۸ ساعت ۱۷:۳۰

۱۱۸ مورد کودک آزاری در آذربایجان غربی

معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: در ۸ ماهه گذشته از سال ۱۱۸ مورد کودک آزاری در آذربایجان غربی گزارش شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۳ ساعت ۱۴:۲۶