جستجو

برای اولین بار در سطح استان:

ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه روستاهای بخش مرکزی مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۸ ساعت ۱۹:۲۲

اتاق اصناف مهاباد به مشاغل مزاحم هشدار داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۳ ساعت ۱۵:۱۵