جستجو

تحلیلی ارتباطی بر مجموعه تلویزیونی ن.خ:

بازنمایی نامناسب فرهنگ کوردها در سریال ن. خ (نقاط منفی و مثبت)

فردین مصطفایی روزنامه نگار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۸

سریال نون.خ و مساله ی زبان !

هژار نورانی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۶ ساعت ۱۵:۵۹