جستجو

روز جهانی روشن دلان در مهاباد گرامی داشته شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۶ ساعت ۱۲:۵۴

تحصیل به زبان مادری از سختی آموزه ها می کاهد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲

روشن دلان مهاباد قاریان و حافظان قرآن

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲