جستجو

تروریسم یک چالش بشری و فرا قومیتی

فاتح کردی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱ ساعت ۲۱:۵۵

تروریسم داعش و کوردها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۷ ساعت ۲۲:۴۰
استاندار کوردستان::

ترور و تروریسم هیچگونه تعلقی به یک ملت، قوم و پیروان یک مذهب ندارد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۰ ساعت ۱۱:۱۷