تاريخ: ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر ساعت ۲۲:۵۱ بازدید: 803      نظرات: 0      کد مطلب: 10311

زلزلەهای بی‌امان در مناطق کردنشین 
رزگار بهاری
زلزلۀ شدید مناطقی از کرمانشاە و کوردستان را لرزاند. مردم زلزلەزدۀ سرپل‌ذهاب یکبار دیگر خاطرات نامیمون سال گذشتە را تجربە کردند. بسیاری از آوار باقیماندە از زلزلۀ سال گذشتە فروریختە و ساختمان‌های نیمەکارە کە بەسبب گران شدن مصالح ساختمانی متوقف شدە بود فروریختە، تعداد زیادی زیر آوار ماندەاند و مردم از ترس پس‌لرزەهای احتمالی بە کوچە و خیابان‌ها ریختەاند.
زلزلەهای اخیر درحالی بوقوع پیوست کە بیش از ٦۰٪ از مردم زلزلە زدۀ مناطق کوردنشین هنوز در چادرها و کانکس‌های تعبیەشدە توسط خیّرین و انجمن‌ها بسر می‌بردند. بسیاری دیگر نیز از سال گذشتە کە توان بازسازی خانەهایشان را نداشتند بە سایر شهرها دیگر پناە بردە بودند و اینطور کە پیداست تورم و افزایش چشمگیر مصالح ساختمانی و البتە زلزلەهای پیاپی فرصت بازسازی خانەهایشان را نخواهد داد.
سال گذشتە پس از وقوع زلزلە در همین مناطق، همۀ مردم بخصوص مردم کردستان از اورمیە تا ایلام و سلیمانیە حماسەای تاریخی آفریدند و بە فریاد زلزلەزدگان رسیدند. باتوجە بە شدت زلزلە در صورت نیاز احتمالی و وجود مصدومین و تلفات؛ از مردم نوع‌دوست انتظار می‌رود حماسۀسال گذشتە را بازآفرینی کنند و بە مردمان مناطق زلزلەزدە کمک رسانند چراکە دولت و دستگاەهای مجری مرتبط آنچنان کە می‌بایست بە زلزلەزدگان یاری رسانند بە وظایف خود عمل نکردند و بجز انباشتی از وعدەهای عملی نشدە، عملکردی قابل قبول مشاهدە نکردیم.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد