تاريخ: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير ساعت ۲۲:۵ بازدید: 1096      نظرات: 2      کد مطلب: 9718

انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه بحران زیست محیطی در پی دارد


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان ها اظهار کرد: انتقال آب رودخانه زاب پیرانشهر به دریاچه ارومیه زیان های زیست محیطی غیر قابل جبرانی در پی دارد.
احمدزاده با اشاره به انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه گفت: فعالان حوزه محیط زیست منطقه اعتقاد دارند که این امر ممکن است برای پرآب شدن دریاچه ارومیه تاثیرگذار باشد ولی موجب زیان های غیر قابل جبرانی به جنگل های پیرانشهر خواهد شد.
عضور شورای اسلامی شهرستان مهاباد اظهارداشت: رودخانه زاب یکی از رودخانه های پر آب در مناطق مرزی استان است که هر 4 فصل آب دارد که اخیرا به دنبال طرحی هستند که آن را به دریاچه ارومیه منتقل کنند.
وی با بیان اینکه این برنامه دارای مشکل در حوزه محیط زیست است گفت: فعالان حوزه محیط زیست منطقه اعتقاد دارند که این امر ممکن است برای پرآب شدن دریاچه ارومیه تاثیرگذار باشد ولی موجب زیان های غیر قابل جبرانی به جنگل های پیرانشهر و سردشت خواهد شد.
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها پیشنهاد کرد: بایستی دولت یک بار برای همیشه با اصلاح الگوی کشت در زمینه کشاورزی و با جبران زیان های کشاورزان برای احیای دریاچه ارومیه اقدام کند.
احمدزاده در ادامه مطلب فوق گفت: دولت باید با مشوق های مالی و پرداخت ما به تفاوت درآمدها، کشاورز را به سوی الگوی کشت پایدار سوق دهد.
منبع: شورا خبرارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

1
0
پاسخ به این اظهارنظر

شیرکو ۱۳۹۷/۴/۱۳
نباید بزاریم این کار سربگیره چون کشاورز دو شهر فلج مبشن
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

جعفرآئین پرست ۱۳۹۷/۴/۱۳
طرح برگرداندن آب زاب(چونی که لویه) درمجلس هفتم که اینجانب بعنوان نماینده مردم همیشه سر افرازمهابادوعضوهیات رئیسه کمیسیون مادرتخصصی عمران حضورداشتم ودرزمان تصدی آقای مهندس فتاح وزیروقت وزارت نیرو بنا پیشنهادکمیسیون وبا تخصیص اعتبارات طرح مطالعاتی بمبلغ ده میلیارد تومان مصوب وکلیک خوردومقررگردید وزارت نیروکار مطالعاتی راشروع وبرای تصمیمات نهائی گزارشات خودرابه کمیسیون تسلیم نمایند.درهمان کمیسیون اینجانب بعنوان عضوی ازاعضای کمیسیون عمران پیشنهادنمودم که به صرفه ترین وکوتاهترین مسیر برای برگرداندن آب زاب بصورت ثقلی وپمپاژوازطریق رودخانه های مشرف بدریاچه سد مهاباد میباشدکه براثرآن ودرمسیرجریان آب ضمن احیای چشمه سارها موجبات تقویت حیات زیست محیطی رانیز بدنبال خواهد داشت وازطرفی برای همیشه نگرانی کمبود آب برای مصارف شرب وآبیاری وکشاورزی بدلیل سرریزدایمی آب دریاچه سدمهاباد برطرف خواهدنمودودریاچه ارومیه هم با کمبودورودآب مواجه نخواهدگردیدودچارخشکی که مضارآن دامنگیر ساکنان استان نخواهدشد.بدلیل نگاههای امنیتی ناشی ازنگرشهای تنگ نظرانه تغییراتی درنحوه انتقال آب زاب صورت گرفت که باید ازطریق رودخانه (گادر)
ودشت نقده انتقال صورت گیردکه منجر به مکاتبات ومذاکراتی درکمیسیون ووزارت نیروگردید ومدتی طرح دردعواهای ناخواسته وحساسیت های نادرست برخی مسیولین وقت متوقف گردید.دوره مجلس هفتم برمن تمام وکماکان موضوع راپیگیری نمودم ودرسالهائی که خطرخشک شدن دریاچه ارومیه به اوج خودرسید بنا به تذکرات نمایندگان محترم وقت استان درمجلس ازطرف دولت ستادی تحت عنوان :
(ستاداحیای دریاچه ارومیه)به ریاست جناب آقای مهندس کلانتری وزیراسبق جهادکشاورزی وریاست سازمان محیط زیست فعلی تشکیل یافت ونظرات خودرا درخصوص نحوه انتقال آب زاب منعکس نمودم.اگردرهمان زمان مجلس هفتم بعدازطرح مطالعاتی کارعملیاتی درپیچ وخم بوروکراسی اداری وحرکت لاک پشتی مسئولین ووقت وفعلی قرارنمی گرفت امروزبانگرانی وخطرات خشکی دریاچه ارومیه مواجه نمی شدیم .بهرحال سخن کوتاه کنم عزیزان وبزرگوارانی که نگرانی های زیست محیطی ناشی از برگرداندن وانتقال آب زاب(چونی که لویه)به دریاچه ارومیه رادارندبایدعرض نمایم که هیچ خطری براثر انتقال اب زاب بدریاچه ارومیه محیط زیستی و زیستگاه حیات نباتی وجانداری را تهدید نخواهد کرد بلکه خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی وحیات ساکنان این استان واستانهای همجوارراتهدیدوبه خطری بزرگ تبدیل خواهدکرد.چنین نگاههایی ازنوع نگاههای متعصبانه وتنگ نظرانه سیاسی است وطرح آنرا ازسوی بزرگواری که درجایگاه نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان غربی درشورای عالی استانها قرارداردجایز وبه مصلحت نمی بینم وبجای چنین اظهاراتی باید تلاش گرددطرح برگرداندن آب خروشان زاب بدریاچه ارومیه وازطریق دریاچه سد زیبای مهاباد محقق وعملی گردد.
ازدست اندرکاران عزیز وگرامی هاژه استدعادارد اظهارات بنده رابمنظورتنویرافکارعموی چاپ ونشر فرمایند.
بااحترام: جعفرآئین پرست
نماینده مردم همیشه سرافرازمهاباد
درهفتمین دوره مجلس شورای اسلامی
نظر خود را براي ما ارسال كنيد