تاريخ: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۰ فروردين ساعت ۱۰:۵۶ بازدید: 661      نظرات: 0      کد مطلب: 6412

اعتراضات اخیر مردم در شھرستان‌ھای مرزی بە بستە شدن مرزھا

رزگار بهاری


 
در جوامع متمدن، فشارھای اقتصادی و یا بیم از اتفاق آن در آیندە از برخی مؤلفه‌ھای اعتراضات مدنیست کە در آن مردم خواستار بھبود و چارەاندیشی توسط دولت ھستند. نماد سفرەھای خالی شھرستان‌ھای مرزی در چند روز اخیر پیامی واضح است کە نشان از تشدید فشارهای اقتصادی بوجود آمدە در این شھرستان‌ھا دارد. مناطقی کە بە واسطۀ عدم فراھم‌آمدن شرایط مطلوب اقتصادی و نبود گزینەای دیگر جھت درآمدزایی مردمانش بە کولەبری و تبادل کالا بصورت محدود در مرزھا پرداختەاند؛ ھمان کلاھایی کە ھمۀ ما روزانه آنرا مصرف یا استفادە می‌کنیم. 

اعتراضات اخیر ساکنان شھرستان‌ھای مرزی بە بستە شدن مرزها نشان از وابستگی شدید اقتصاد این مناطق به تبادل کالا از مرزها دارد کە طی چند سال اخیر درآمد صدھا ھزار خانوار از این راه تأمین گشتە اما با مسدود شدن بازارچەھا و بالا بردن تعرفەھای گمرکی، شغل‌ھای خود را از دست دادە و با مشکلات جدّی معیشتی روبرو  شدەاند.

نداشتن انتخابی دیگر جھت درآمدزایی در این مناطق کە ساکنانش با محرومیت دست و پنجە نرم می‌کنند مسئلەایست کە بھتر بود قبل از قرار گرفتنِ مردم در آن وضعیت، دولتمردان توسط کارشناسان اقتصادی آنرا پیش‌بینی کرده و جایگزینی برایش در نظر می‌گرفتند. مناطقی کە مردمانش سالھا آماج حملات روزانۀ رژیم بعث صدام بودند و صدها هزار شهید، جانباز و مفقودالاثر سھم این مردمان جنگ‌زدە بود اکنون می‌خواھند در حرکتی مدنی این پیام را بە گوش دولتمردان برسانند کە اقتصادشان بە مرزھا وابستە است و با از دست داد آن سفره‌ھایشان کوچکتر خواھد شد.
حضور یافتن دکتر سعید جلیلی [ھنگام نماز جماعت مغرب روز چھارشنبە در مسجد جامع شھرستان بانە حاکی از شنیدە شدن پیام مردم این شھرستان‌ھا و خبری خوشایند و قابل تأمل است. قاعدتاً در چنین شرایطی کە مقامی عالی‌رتبە حضور می‌یابد اَمارەایست بر شنیدن صدای اعتراض مردم و اقدام بە انتقال آن جھت چارەیابی، و یا ھمراە داشتن پیام‌هایی و سپس رایزنی با مردم و مسئولین محلی جھت طرحی جایگزین و در نھایت رفع موانع و حل بحران بوجود آمدە که انتظار است چنین نیز شود. همچنین لازم است مردم فھیم و فرھنگی شھرستان بانە از طریق نمایندگانی حقیقی‌-‌مدنی کە خود تعیین می‌کنند پیامشان را در این فرصت ایجاد شدە بە بھترین نحو ممکن انتقال دھند و دولت نیز بستری فراھم کند تا بازارھای تجاری شھرستان‌ھای مرزی از نو جان بگیرند.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد