تاريخ: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ آذر ساعت ۹:۳۰ بازدید: 379      نظرات: 0      کد مطلب: 4901
استاندار

توسعە همە جانبە استان کوردستان را از من مطالبە کنید


 استاندار کوردستان خطاب بە نیروهای اصلاح طلب کردستان گفت؛ مطالبە جریان اصلاح طلب از من بە جای پست خواهی توسعە همە جانبە کردستان باشد.
بهمن مرادنیا در دیدار با فعالان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان کوردستان با بیان این کە من خواهان همراهی، همفکری وهمدلی همە نیروهای اعتدالی واصلاح‌طلب برای توسعە کوردستان هستم اظهار کرد: بر همە شما واجب است کە از من تعهد انجام کار و گزارش عملکرد بخواهید و من نیز خود را موظف بە اجرای برنامەها و وعدەهای دولت تدبیر وامید می‌دانم.
وی با بیان این‌کە من به عنوان استاندار دولت تدبیر و امید بە کوردستان آمدەام، گفت: در این دولت کسانی مدیر خواهند شد کە برنامەهای دولت دکتر روحانی را قبول داشتە باشند و با همە وجود برای موفقیت دولت تلاش کنند.
مرادنیا از مطالبە وزیر کشور از خود برای انجام کار شبانەروزی در کوردستان سخن گفت و افزود: همانطور کە در جلسە معارفە نیز اشارە کردم، با خود عهد بستەام کە با همە وجود برای توسعە همە‌جانبە کردستان کار و همە برنامەهایم در این راستا باشد.
مقام عالی دولت در کوردستان اصلاح‌طلبان را بە پرهیز از تفرقە وایجاد وحدت فراخواند و ادامە داد: وجود تفرقە می‌تواند نتایج ناخوشایندی را در انتخابات چهار سال آیندە رقم بزند.
بهمن مرادنیا انتخاب مدیران اجرایی و دیگر پست‌های دولتی را حق خود دانست و از عدم قبول هرگونە تحمیل اشخاص برای تصدی پست‌ها سخن گفت و افزود: من در انتخاب مدیرانم مستقل عمل می‌کنم و در درجە اول بە افراد شایستە، خوشفکر، تحصیلکردە و جوانان کوردستانی بها خواهم داد کە از این رهگذر برای آیندە نیز نیرو سازی انجام می‌شود.
وی شرط اول انتخاب مدیران را تعهد بە انجام کار و فعالیت برای پیشرفت و آبادانی کردستان عنوان کرد و گفت: مردم از من برای انجام کار پاسخ خواهند خواست و من نیز باید عملکرد خود و مدیرانم بە نحوی باشد کە جواب شایستە و قابل قبولی برای مردم داشتە باشم.
مرادنیا ادامە داد: در دولت اول دکتر روحانی کارهایی شروع شدە است کە ما نیز در حال پیگیری آنها برای رساندن بە سر منزل مقصود هستیم.
استاندار کوردستان از برگزاری جلسات متعدد با وزارتخانەها، کمیسیون‌های مختلف مجلس و معاون اول رئیس جمهوری در این مدت خبر داد و اضافە کرد: ما با وزارت نیرو در خصوص موضوع آب کە مهم‌ترین پتانسیل برای توسعە کوردستان است بحث‌های مفصلی انجام دادەایم کە امیدواریم بە نتیجە دلخواە برسد.
مرادنیا با اشارە بە اینکە تغییرات در کردستان با تامل انجام می شود افزود: زیرساخت‌های مدیریتی و فکر مدیریتی در این استان باید تغییر کند و در حال حاضر مشکل اصلی ما عدم هماهنگی مدیران وبانک‌ها است و اگر این مشکل حل نشود در کردستان مشکل اساسی پیدا خواهیم کرد.
استاندار کوردستان در ادامە سخنان خود وضعیت اشتغال را نگران کنندە ارزیابی کرد و افزود: تنها راە کاستن از بیکاری ورود بخش خصوصی و سرمایەگذاران بە حوزە تولید است چرا کە من معتقدم با اعتبارات دولتی معجزەای رخ نخواهد داد.
وی در ادامە از وجود اعتبارات خوب و قابل قبول برای اجرای راەآهن همدان بە سنندج و فرودگاە سقز در سال آیندە خبر داد و گفت: امیدوارم راەآهن بە مرز باشماق و عراق برسد کە این امر سیمای توسعە را متحول می‌کند.
وی همچنین در خصوص زنجیرە تولید فولاد در استان نیز گفت: ایجاد زنجیرە تولید فولاد از کارهای پایەای برای توسعە استان است و امیدواریم بتوانیم 2 کارخانە با 2 سرمایەگذار در بیجار و قروە ایجاد کنیم.
مرادنیا ایجاد منطقە آزاد را مطالبە مردم دانست و گفت: با کمیسیون برنامە و بودجە و کمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی صورت گرفتە و آنها نیز قول دادەاند در این خصوص کوردستان را یاری کنند.
استاندار کوردستان از دیگر کارهای مورد نظر برای انجام را ساماندهی مرز دانست و گفت: برنامەهای وسیعی برای مرز در نظر گرفتەایم و امیدواریم از این پتانسیل موثر استفادە بهینە داشتە باشیم.
وی ادامە داد: در آیندە نزدیک کولبری از مرزهای کردستان رخت برخواهد بست و این امر ممکن است در کوتاە مدت مقداری بە ضرر ساکنان باشد ولی بی‌شک در آیندە بە نفع خواهد بود.
وی ادامە داد: ما تلاش خواهیم کرد همان مبالغ حاصل از کولبری را برای مرزنشینان تامین کنیم و برای همیشە نام کولبری را از کوردستان بزداییم.
بهمن مرادنیا همچنین از تامین کامل اعتبار جادە مریوان خبر داد و گفت: مشکل تامین اعتبار برای این جادە وجود ندارد و تنها مشکل اجرا در تونل‌ها وجود دارد کە در تلاشیم به صورت شبانەروزی و با کار بیشتر بە اتمام برسد.
استاندار کوردستان در خصوص این کە نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دخالت می کنند گفت: بنای ما همکاری و تعامل با نمایندگان است و ضمن احترام بە همە آنها اعلام می‌کنم کە من هیچ تحمیلی را از جانب هیچکس نخواهم پذیرفت و این از شرط های من با وزیر کشور هنگام تصدی استانداری کوردستان بود.
مرادنیا همچنین وعدە داد: از زنان توانمند در مدیریت های گوناگون استفادە خواهد شد کە این امر تا 2 ماە آیندە نمود روشن و عینی خواهد یافت.
در ادامە این مراسم استاندار کوردستان با ابراز امیدواری نسبت بە این کە این جلسە هر شش ماە یکبار برگزار شود اضافە کرد: در این مراسم جای خالی دکتر جلالی‌زادە کە زحمات زیادی برای کسب رای 73 درصدی دکتر روحانی متحمل شدند، احساس می‌شود.
وی با بیان اینکە مردم کوردستان هموارە ریشە در اصلاح‌طلبی دارند ودر هر دورە از اصلاحات حرف برای گفتن داشتەاند افزود: بسیاری گلەمندند کە این دیدار باید زودتر انجام می شد و من چون خود را متعهد بە راستگویی بە مردم می‌دانم نیازمند شناخت در همە عرصەها و مسایل استان بودم.
مرادنیا افزود: من آمدەام که برای توسعە وجبران عقب‌ماندگی‌ها وقت بگذارم واین جلسە صرفاً به خاطر تراکم کاری و تسلط بر اوضاع بە تاخیر افتاد و گرنە من زحمات اعضای ستاد دکتر روحانی را فراموش نکردەام.
مردم استان کوردستان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال 96 بیش از 73 درصد به دولت تدبیر و امید رای دادند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد