تاريخ: ۱۳۹۶ يکشنبه ۹ مهر ساعت ۱۲:۵۲ بازدید: 1495      نظرات: 0      کد مطلب: 4606

کوردها بە غیر از کوه ها دوست دیگری ندارند!


هیدی محمودی اقدم
این گزارە سالیان درازی است کە در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیشتر جنبەهای زیست جهان کوردستان حضور دارد و بە بخشی از باورهای ثابت آن بدل شدە است. نحوە شکل گیری و نضج و فراگیر شدن آن بە تلاش فراوانی نیاز ندارد. قضیه روشن است.
بیشتر جنایت ها و فجایع تجربە شدە در تاریخ جهان بر کوردها اعمال شدە است. از قتل و غارت و کشتار گرفتە تا حملات شیمیایی و ژینوساید و در غم این فجایع نە دوستی حضور داشتە و نە حامی و یار و غمخواری.
در تمام این مصایب کوردها تنها بودە و تنها یارشان کوە ها بودەاند.
با سقوط رژیم بعث عراق و تحولات بعد از آن، افرادی کە بیشترشان نیز دیپلمات های غربی و دوستان دارای منافع در اقلیم کوردستان بودند سعی کردند این گزاره صادق و مبرهن از نظر كوردها را از ذهنشان بزدایند و بە کوردها بگویند کە زمانە دیگر و افقی نو دمیدە و این گزارە باطل شدە است. آنان به كوردها گفتند ما دوستان شما هستیم و جهان شما را درک کردە و حامی شما هستیم.
آیا کوردها باور کردند؟
اگر تنها برای لحظه ای کورد باشی دشوار است باور کنی. عمق فجایع صورت گرفتە بر کوردها در سکوت جامعه بین المللی و در فقدان دوستان حقیقی بە گونە است کە نمی شود بە حقیقی ترین افراد تازە دوست شدە امروزی هم اعتماد کرد چون کوردها علاوە بر اینان در طول تاریخ دوست نماهای زیادی را ازمودەاند و بە نتیجەای دست نیافتەاند ولی زیستن بدون اعتماد غیر ممکن است. کوردها اگرچە باور نکردەاند ولی بە درجاتی اعتماد کردەاند.
اخرین اعتماد کوردها بە دوستان و کسانی کە لافی دوستیش را می زدند در رفراندوم اخیر اقلیم کوردستان رخ داد.
رفراندوم محل مناسبی برای راستی آزمایی دوستی کسانی بود کە درصدد بودند گزارەی فوق الذكر را از ذهن كوردها بزدایند.
گرچە اکنون برای قضاوت در بارە این موضوع كه آیا کوردها با توجه سنگ محک رفراندوم جدای از کوه ها و ارادە خود دوستان دیگری پیدا کردەاند زود است ولی می توان گفت کە گزارە مورد بحث ما كماكان صادق است.
مصمم ترین حامی رفراندوم اقلیم، اسرائیل بود کە بعد از اعلام نتایج تغییر رویە داد و تا اندازەای سکوت پیشە کرد. آمریکا سیاست یک بام و دو هوای خود را در حیاط یک بام و مخالفت خواباند. روسیە مانند همیشە مطابق عرف تاریخ سیاسی خود عمل کرد. 
اروپا این دایە مهربانتر از مادر کوردها در موضع نە بلە و نە آری قرار گرفت. 
شاید بتوان گفت بهترین دوستان کوردها و رفراندوم همان همسایە های آن بودند کە موضع اصلی خود را بیان نمودند و اکنون نیز مطابق آن عمل می کنند.
پس بە صراحت می توان گفت کە کوردها تا کنون نیز بە مانند چند صد سال اخیر بە غیر از کوه ها دوست دیگری ندارند.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد