تاريخ: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ فروردين ساعت ۲۱:۵۸ بازدید: 1944      نظرات: 1      کد مطلب: 3626

مدیریت شهری نوین و نقش آن در توسعه شهر

یوسف شریف زاده کارشناس ارشد جامعه شناسی


تعاریف و مفاهیم پایه:
شهر:مکانی با جمعیتی تعلیم یافته در بخش خدمات اداری،بانکداری،آموزش و پرورش،بهداشت،صنایع و کارخانه ها،با سبک زندگی متفاوت از جامعه روستایی که امکان زندگی شهری را امکان پذیر میسازد.
مدیریت شهری:تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است.شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیاز مند مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراکی از این پیچیدگیها است.مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافع مردم آن باشد.
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری نقش تعیین کننده دارد.نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری میتواند در بهبود سکونتگاه و پایداری توسعه شهری نقشی مهم ایفا زیرا عامل تنظیم کننده برنامه های شهری از کارایی مدیریت شهری نشات میگیرد.
مشکلات اصلی شهرهای امروز
عمده مشکلات اصلی شهرهای امروز:ترافیک، گستردگی پهنه شهری و افزایش جمعیت است که وظیفه مدیریت شهری است تا بین نهادهای عمومی،خصوصی و مدنی رقابت و توازن ایجاد کند تا زمینه پیدایش شهر یکپارچه و پویا را فراهم سازد.
وظایف مدیریتی شهری نوین:
1-آماده سازی زیر ساختهای اساسی برای عملکرد کارامد شهرها.2-آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی،بهبود بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری.3-تنظیم فعالیتهای موثر بخش خصوصی بر امنیت،سلامتی و رفاه اجتماعی زندگی شهری.4-فراهم ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای حمایت فعالیتهای مولد و کارامد بخش خصوصی در نواحی شهری.5-برنامه ریزی استراژیک.6-ارتقای شرایط کار وزندگی گروههای کم درآمد.7-تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار.8-حفاظت از محیط کالبدی شهر و محیط زیست.
برنامه های توسعه شهری:
رعایت سلسله مراتب مناسب راهها، آرامش و آسایش جمعیت، جلوگیری از وسایط نقلیه گذری به درون محله ها، کاهش سرو صدا و انواع آلودگیها، نظارت بر قیمتها، گسترش وسایل حمل و نقل عمومی سالم،برنامه ریزی و آینده نگری در زمینه انواع آسیبهای اقتصادی و اجتماعی، مقابله با بحرانهای طبیعی، نظارت بر حسن انجام برنامه های تدوین شده برای شهر و شهرداری، حسن تفاهم اجتماعی و ارتقای مشارکت و مودت شهروندان و ایجاد مودت محله ای، تشویق شهروندان در مشارکت در سیاستگذاری شهر،شفافیت که زیر بنای آن جریان آزادانا اطلاعات است، پاسخگویی در قبال آحاد مردم،احترام به حاکمیت قانون، پاسداری از منابع برای نسلهای آینده،تهیه طرح توسعه شهری،مدیریت زمین و مسکن،امور آموزش و پرورش،حمل و نقل، بازیافت زباله و مدیریت آن،گردشگری و امور فرهنگی را میتوان از برنامه های توسعه شهری برشمرد که جزو وظایف و حوزه اختیارات شوراها و شهرداریها هستند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

ئاوات وه تمانی ۱۳۹۶/۱/۲۲
20

نظر خود را براي ما ارسال كنيد