تاريخ: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۳ تير ساعت ۱۶:۱ بازدید: 1335      نظرات: 1      کد مطلب: 19712

نشست سمن‌های مهاباد برگزار شد


امروز پنجشنبە، ٢٣ تیر در سالن جلسات فرمانداری مهاباد، نشست سمن‌های شهرستان برگزار شد.

در این جلسە کە با حضور تشکل‌های نیکوکاری، یاری‌رسانی و اجتماعی همراه بود، نمایندگان و مسئولان سمن‌ها بە بیان مشکلات و معضلات خود در این زمینە پرداختند.

محمد جلال وطمانی مسئول انجمن خیریە امیدبخش موکریان در این نشست بیان داشت: لزوم تشکیل جلسات مستمر و ادامەدار با سمن‌های سطح شهر بیش از هر زمانی احساس می‌شود از این رو لازم است مکانی در ساختمان فرمانداری یا نهادهای دیگر جهت رسیدگی بە مشکلات سمن‌ها تعیین شود.

بهمن تدین مسئول مرکز یاری‌رسان بهمن در نشست سمن‌های شهرستان مهاباد دربارە لزوم ریشەکن کردن اعتیاد اظهار داشت: احداث واحد‌هایی کە مرکز تجمع رهایافتگان از اعتیاد باشد، گامی مهم در ریشەکن کردن اعتیاد است. در حالت کلی ساماندهی معتادان یکی از نیازهای اصلی شهرستان می‌باشد.

علی نادری، مسئول مرکز اجتماعی زاگروس مهاباد در این نشست گفت: مشکلات و معضلات اجتماعی در شهرستان مهاباد بە واضحی دیدە می‌شود، از اعتیاد گرفتە تا ساختمان‌هایی کە روی کهریزەهای شهر بنا شدەاند و در آینده بە مترو‌پل‌هایی خطرناکی تبدیل خواهند شد. در سطح شهر مشکلات عمرانی مشهود است، پارک‌ها و معابر در وضعیت نامناسبی قرار دارند و بە وجهە مهاباد بە عنوان شهر توریستی و فرهنگی آسیب رساندە است.

شیرین مینەخیاط، مسئول مرکز نیکوکاری اسرا در جلسە سمن‌های شهرستان مهاباد اظهار داشت: حل مشکلات نیازمندان بایستی از سطح تامین مایحتاج روزانە خارج شدە و بە سوی حل اساسی و زیربنایی آن پیش برود. لازم است در راستای یکپارچەسازی و ساماندهی خانوادەهای نیازمند در ١٢ مرکز نیکوکاری شهر گام‌های موثر برداشتە شود.

بهنام ترکە نمایندە انجمن زیست‌محیطی سبزاندیشان جوان گفت: نگهداری از اماکن طبیعی شهرستان مانند تالاب کانی‌برزان و دریاچە پشت سد بە خوبی صورت نمی‌گیرد، احداث سیستم‌های اطفای حریق در اماکن گردشگری از ملزومات نگهداری از آن‌هاست.

دیاکو توتونچی فعال اجتماعی بر لزوم وجود خانە تشکل‌ در مهاباد تاکید داشت و گفت: احداث خانە تشکل‌ها از ارکان ساماندهی سازمان‌ها و سمن‌ها است و در این بارە لازم است اقداماتی اساسی صورت گیرد.

یونس کملی مسئول مرکز معلولان کەوین اظهار داشت: مناسب‌سازی فضاها برای معلولان در شهر مهاباد بە طور منجسم و همەگیر رعایت نشدە است، برای مثال هیچکدام از عابربانک‌های سطح شهر جهت استفادە معلولان مناسب‌سازی نشدە است.

احمد بحری، فعال فرهنگی در جلسە سمن‌های شهرستان مهاباد بر لزوم تشکیل کمیتەای جهت رسیدگی بە مشکلات تاکید کرد و بیان داشت: اطلاع از وضعیت سمن‌ها و مراکز نیکوکاری مستلزم وجود یک کمیتە تخصصی جهت بررسی مشکلات آنهاست. کما اینکە دیدە می‌شود در جلسات اینچنینست کە ابعاد تازە مشکلات شهری و اجتماعی پدیدار می‌گردد.

امیر قادری فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در نشست سمن‌ها اظهار داشت: در جلسات اینچنینی شاید همە مسائل حل نشود اما می‌توان قدم‌هایی را راستای حل آن‌ها برداشت. وجود سمن‌ها در این مسیر موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

فرماندار مهاباد افزود: پیشنهاد‌ها و راهکارهای کارشناسی‌شدە سمن‌های سطح شهرستان بە مجموعە فرمانداری کمک خواهد کرد کە در روند حل مشکلات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

امیر قادری دربارە مشارکت مردم مهاباد و مراکز اجتماعی، نیکوکاری و مردم‌نهاد در بحران‌‌ها بیان داشت: در بحث کرونا مشارکت بی‌نظیر مردم مهاباد و سمن‌ها همیشە ماندگار خواهد بود و کنترل شیوع ویروس کرونا در شهرستان، مرهون مساعدت‌های آن‌ها بودە است. در بحث کمک بە شنگال و زلزلەزدگان کرمانشاه و دیگر مسائل ثابت شدە کە مهاباد از جایگاه ویژەای برخوردار است.

قادری دربارە ساماندهی دستفروشان در شهر مهاباد گفت: لازم است در بحث بازارهای هفتگی و حل مشکل اشتغال اقداماتی انجام شود کە دستفروشان در آنجا سازماندهی شوند.

فرماندار مهاباد با اشارە بە معضلات اجتماعی اظهار داشت: وجود قلیان‌سراها و سگ‌گردانی در سطح شهر هیچ سنخیتی با فرهنگ جامعە نداشتە و یک هنجارشکنی اجتماعی محسوب می‌شود.

فرماندار ویژە مهاباد دربارە راه‌های ارتباطی شهرستان گفت: ساماندهی راه‌ها یکی از شاخص‌های توسعە است و توسعە جادە مهاباد بە مرز‌ها از طریق راەهای ارتباطی پسوە و سردشت می‌تواند در پیشرفت شهرستان نقش موثری داشتە باشد. در این صورت احداث فرودگاه مهاباد نیز از نیازهای اصلی منطقه خواهد بود.

در آخر فرماندار دربارە مشکلات مطرح‌شدە در جلسە مطالبی را در راستای توجە بە مطالبات سمن‌ها بیان داشت.

خروجی این جلسە بە تصویب شدن دو پیشنهاد اعضا و مسئولین سمن‌ها تحت عنوان تاسیس خانە تشکل‌ها و تعیین مکانی جهت رسیدگی بە امورات این مراکز در محل جمعیت نورافزا، واقع در میدان مادر مهاباد منجر شد.


برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

پری ۱۴۰۱/۴/۲۳
قلیان سرا ها تبدیل شده به مکان فساد جوان ها، قلیان سراها حذف شود واگر کسانی مایل به آن هستند در مکان خانواده استفاده نمایند و‌سعی شود مکان های تفریحی بیشتری ساخته شود...

نظر خود را براي ما ارسال كنيد