تاريخ: ۱۳۹۹ جمعه ۱ فروردين ساعت ۲۲:۱۱ بازدید: 1056      نظرات: 0      کد مطلب: 14406

یادداشتهایی کە نوشتە می شوند

سارا صادق زاده


ازمنظر جامعەشناسی گزارەای کە یک جامعە را بە دوران روشنایی می برد و یک فرد را بە بلوغ روانی می رساند جراتِ بیان، شهامتِ ابراز و شجاعتِ رفتاری است.
امروزە با حضور فضای مجازی و فعالیتهای گوناگون در این حوزە و در دسترس بودن سریع و کم هزینەی کانالهای خبری و البتە نوع سیاستی کە گردانندگان این کانالها در پیش گرفتە یا می گیرند و بە موازات آن کسب مخاطب و ایجاد رابطە و تسریع در روند این گزارە، می تواند سبب مشارکت جمع کثیری از مردم در قالب مطالبەگری نیز باشد. 
همانطور کە اشارە شد نوع مشارکت بستە بە نوع سیاست رسانەای هم دارد.
آنچە در اینجا مورد بحث است ایجاد بستری مناسب در این کانالها بە موازات بسترهای دیگر برای حضور روشنفکران و منتقدین اجتماعی است. 
واضح و مبرحن است کە هر کانالی جهت تداوم و حفظ منافع اقتصادی در این ضمینە باید منتفع باشد اما صرفا فعالیت در همین راستا نمی تواند ادعایی مبنی بر خدمت و مردمی بودن و در نتیجە داشتن مخاطب جدی در همەی زمینەها را داشتە باشد. در نتیجە میدان دادن بە مشارکتهای عمومی بە نوعی سبب کسب اعتماد در مخاطبین و تداوم حضور آنان در رسانە نیز می شود.
 
 چرا نقد؟
در واقع نقد ابزاریست در دست منتقد برای نشان دادن حفرەها و شکافهایی کە نیاز بە ترمیم، بازسازی و پر کردن خلا دارند. و رسانە ابزاریست برای ابراز.
امانوئل کانت اعتقاد دارد در جامعەای کە گزارەی غالب این باشد کە " فکر نکنید اطاعت کنید" آن جامعە در دوران تاریکی بە سر می برد. 
با همین استدلال نیاز بە حضور و مشارکت روشنفکران و منتقدین در حوزەهای مختلف بە خوبی دیدە می شود.
 
چرا روشنفکران و منتقدین؟
 شاید چنین بە نظر برسد کە وجود دانشگاهها و موسسات علمی است کە روشنفکر بودن اعضای یک جامعە را بە تصویر می کشد اما این مهم  بە تنهایی نمی تواند این ادعا را عملی سازد. زمانی می توان روشنفکر بودن را بە میزان تحصیلات و وجود این موسسات تلفیق کرد کە تفکر انتقادی بە همان میزان فعال باشد و گرفتار تفکر عاطفی ـ عادتی، جوزدگی و تقلیدی نشدە باشد.
 
یادداشتهایی کە نوشتە می شوند، مجادلەهایی کە در حوزەهای مختلف صورت می گیرد و اساسا تخریب روحیەی تعامل و سازش در قبال نابرابریها و خلاهاست کە از دید روشن ـ فکرانەی قشر روشنفکر دور نماندە و در صدد برجستە کردن و رفع آن از همین طریق سادە، یعنی نوشتاری برآمدە است.
و اما در خصوص رسانەها، خصوصا رسانەهای فعال در حوزەهای مجازی، پون مثبت، داشتن صرف و بالا بودن ممبر و فالور نیست زیرا همە می دانند ومی توانند با هر ترفندی آن را کسب کنند.آنچە برای جامعە و رسانە می تواند امتیاز محسوب شود حضور و فعالیت عموم، خصوصا روشنفکران و منتقدان در حوزەهای مذکور و بازتاب آن از جانب رسانەهای جمعی می باشد.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد