جستجو

خالقی: کنگرە مشاهیر کورد کار فرهنگی عظیمی است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
استاندار کوردستان:

پارک مشاهیر کورد در سنندج افتتاح شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۷