جستجو

محمودزادە پاسخ می‌دهد:

مجتمع عالی سلامت یا دانشکدە پرستاری؟ چە بر سر دانشگاه پیراپزشکی مهاباد آمدە است؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۹ ساعت ۱۹:۳۴
پس از 26 سال:

افتتاح پیراپزشکی مهاباد کماکان در انتظار یک معجزه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۹ ساعت ۱۰:۳۸

مجوزی مبنی بر دانشکده پیراپزشکی مهاباد نداریم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۸ ساعت ۱۹:۳۷

بخش زایمان بیمارستان مهاباد افتتاح شد+تصاویر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۸ ساعت ۱۲:۹