جستجو

با حضور مسئولین شهرستان مهاباد:

چگونگی برگزاری انتخابات آتی شورای شهر تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۲۱ ساعت ۲۱:۱۱