تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
دومین جلسە‌ نقد و بررسی باشگاە‌ كتابخوانی كودكان و نوجوانان واژە‌ و كتاب در بوكان برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی هاژه، روز چھارشنبە‌ ١٨ اسفند ماە‌ نود و ھفت دومین جلسە‌ نقد و بررسی رمانھای كودک و نوجوان از اثارشاخص ادبیات كودک و نوجوان جھان در بوكان برگزار شد.
این جلسات با حضور كودكان و نوجوانان عضو باشگاە‌ كتابخوانی كودكان و نوجوانان واژە‌ و كتاب بوكان در محل كتابخانە‌ مستورە‌ كردستانی برگزار شد. اعضای این باشگاھھا كە‌ ھمگی عضو موسسە‌ تفكر خلاق بوكان ھستند این بار بە‌ نقد رمان «اختراع ھوگو كابرە‌» نوشتە‌ «برایان سلزنیك» و رمان «ماھی روی درخت» نوشتە‌ «لیبدا ماللی ھانت» پرداختە‌ و در مورد محتوا و فرم و تكنیكھای این دو رمان با ھم بە‌ بحث پرداختە‌ و مطالب خود را در خصوص این اثار شاخص ادبی كودكان و نوجوانان جھان ارائە‌ دادند.
این آثار ادبی كە‌ جزو شاھكارھای ادبیات كودكان و نوجوانان ھستند تاكنون نامزد و برندە‌ بسیاری از جوایز ادبی جھان بودە‌اند.
شركت كنندگانی كە‌ آثار خود را ارائە‌ دادند در بخش نوجوانان واژە‌ و كتاب ھمگی دانش آموزان متوسطە‌ اول بودند و مطالب زیر را ارائە‌ دادند:
مانی گردشی با مبحث حضور حكمت مرگ در رمان ھوگو كابرە‌
فرید عباسی فرید با بحث اگرھا و احتمالات و اسیبھای اجتماعی در رمان

آلا رضایی با مبحث آغاز سبک رمانِ - سینما و تلفیق سبک رئال و رمان سینما در ھوگوكابرە‌
مانی غفاری با بحث جریان روایت در تصویر و كلمات رمان سینما
كاردوخ مینایی با معرفی شخصیت ھوگو كابرە‌
رزیتا قادری با بحث حضور روئیاھا در رمان ھوگوكابرە‌
احمد نادری با بحث جایگاە‌ ماشین در صحنە‌ھای متفاوت رمان ھوگو كابرە‌
متین رحیمی با جستاری در خصوص محتوای رمان
دیار قریشی زادە‌ با بحث نكات اموزشی كە‌ من از ھوگوكابرە‌ یاد گرفتم
مبینا محمدی و بیان نقطە‌ھای اوج داستان
ھونیاكنگرلو با بحث جذابیت ھای ویژە‌ی داستانی در رمان ھوگوكابرە‌

شرکت کنندگان باشگاە کتابخوانی کودکان واژە و کتاب نیز در میزگردی بەشرح زیر زوایای مختلف رمان ماھی روی درخت را بررسی کردند.
تیام شامحمدی با بیان نقطە اوج در رمان و تاثیر آن در نفس مخاطب
كوین خسروی با طرح نگاە ویژە و خلق رابطە قوی باشخصیت اول رمان و نگارش نامە بە قھرمان رمان
پیشوا رضایی با تفکیک نقش و تاثیرگذاری کاراکترهای مثبت و منفی داستان و بیان نقاط اوج و درونمایه الیا مجیدی با تحلیل شخصیتهای اسیب دیده داستان و ترسیم مسیر پیشرفت کاراکترها
کارن پاک نژاد با بیان انچه از ماهی روی درخت اموختم
یسنا لطفی نیا با بیان مطلبی در خصوص زندگی و اثار خانم لینداموللی هانت
ویانا گلمحمدی با بیان کیفیت تسری وقایع داستان در زندگی واقعی
ویانا قزلجی با بیان مطلب در خصوص مضامین اصلی و درونمایه رمان و بیان خلاقیت از منظر نویسنده

این نشستهای جدی کودکان و نوجوانان بعد از سه ساعت و با شور و اشتیاق حاضرین اتمام یافت.

این جلسە بە گفتە حاضران از پربارترین جلسات ادبی کودک و نوجوانان بودە کە در ان کودکان و نوجوانان با توجە بە پیشینە حضور موفق و فعالیت تخصصی مستدام در زمینه نقد کتاب و نیز با توجه به سن بسیار جوانشان کاملا موشکافانه هر دو رمان را نقد و تحلیل کردند به طوریکه حاضران بزرگسال در جلسه به اموختن از محضر کودکان و نوجوانان فرهمند شهرستان اذعان کردند.
در پایان  این جلسه به دو نفر از اعضای هنرمند موسسه ی تفکر خلاق، ویان گل محمدی و یسنا لطفی نیا که در مسابقه ی استانی نقاشی بر مبنای داستان برنده شده بودند ،هدایایی اهدا شد.