تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۹
سفر معاون مدیرعامل صندوق اعتباری هنر بە مهاباد و دو خبر خوش برای هنرمندان این شهر

بە گزارش پایگاه خبری هاژە روز پنجشنبە، منصور وحیدفر معاون مديرعامل صندوق اعتباری هنر با جمعی از دستندرکاران این صندوق بە مهاباد سفر کرد. وی در این سفر در ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد حضور پیدا کرد و در دیدار با جمعی از هنرمندان از نزدیک بە پیگیری مشکلات هنرمندان پیرامون بیمە هنرمندان پرداخت.

در این دیدار ابتدا هنرمندان ابراهیم قادری، علی قادری، رحیم بایزیدی، حسین عزیزی، غفور پیرزادە و رئیس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد و مسئولان این ادارە بە تشریح مشکلات این حوزە پرداختند.

 سپس معاون مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن برشمردن فعالیت ها و اقدامات این صندوق و تشریح برنامەهای راهگشای آن در آیندە و جواب سوالات حاضرین، قول پیگیری عاجل مشکلات هنرمندان مهابادی را داد.

وی در بخشی از سخنانش از استاد ابراهیم قادری یاد کرد و گفت بە یمن حضور هنرمند پیشکسوت حوزە فرهنگ و هنر کشور استاد ابراهیم قادری در جلسە، تمام هنرمندان مهابادی فاقد بیمە هنرمندان تا پایان آذرماه تنها با ثبت نام در صندوق اعتباری هنر و معرفی رئیس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد و هماهنگی مدیرکل استان، بدون بروکراسی و روال های دست و پاگیر بیمە می شوند.

 همچنین وی در راستای پیگیری مشکلات طرح شدە در این جلسە قول مساعد داد کە مستمری همە هنرمندان مهابادی واجد شرایط دریافت حقوق کمک مستمری هنرمندان، با معرفی از سوی رئیس ادارە ارشاد اسلامی مهاباد و مدیرکل ارشاد استان از سال ۹۸ بە صورت کامل برقرار شود.

اعطای وام بە هنرمندان عضو این صندوق و تعجیل در پرداخت این وام ها نیز یکی از خواستەهای هنرمندان حاضر در جلسە بود کە از سوی مسئولان همراه معاون مدیرعامل صندوق اعتباری هنرمندان قول پیگیری آن دادە شد.