تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۱۴
آبتنی در رودخانە مهاباد، آزادی عمل یا بی‌شرمی
عبداله نقشبندی

این روزها هوا بسیار گرم است. نوشیدنی خنک، روشن کردن کولر، آب تنی، دوش آب سرد و ... طبیعی ترین واکنش انسان در این موقع از سال می باشند.

بستە بە آستانەی تحمل انسانها، نوع و میزان واکنش نسبت بە گرمای شدید متفاوت است، اما گاهی رفتارهایی بە چشم می خورد کە علیرغم طبیعی بودن، بجا و شایستە نمی باشد کە هیچ، از شٲن و جایگاە فرهنگی شهرستان نیز می کاهد.

آزادی عمل تا زمانی محترم شمردە می شود کە در چهارچوب حریم خصوصی فرد باشد و بە حریم دیگران تجاوز نکند. همانطور کە از واژەی "مکان عمومی" بر می آید، چون متعلق بە عموم مردم است و بە لحاظ جنسیتی مختلط، دامنەی عمل متفاوت، دقیق تر و ملاحظە کارانە تر می شود. این طرز تفکر بە مکان جغرافیایی کوچکی محدود نمی شود، بلکە تقریبا در تمامی تمدن ها و جوامع با اندکی تفاوت در جزٸیات بە چشم می آید.

کمتر مسافری از طبیعت زیبا و هوای دل انگیز باغ میکاییل (پارک ملت) بهرەمند نشدە است؛ بهشت کوچکی ست کە روح زندگی در آن بە زیبایی جاری ست.

پیادەروی، ورزش همگانی، بازی کودکان، اجتماع خانوادەها و دوستان و ... .

آنچە این چند روز توجە من را بە خود جلب کرد و نتوانستم از کنار آن بی تفاوت گذر کنم شنا و آب تنی مجموعەای از دوستان درسنین مختلف در رودخانەی آب سرریز سد مهاباد بود کە از میان پارک می گذرد. می دیدم کە مکان مورد استفادە هیچ ربطی بە استخر عمومی نداشت و صرفا بخشی از پارک بود کە اصولا خانوادەها می بایست از آن استفادە کنند ولی متاسفانە این افراد با داشتن کمترین زیرپوش ممکن و در مواردی در حد یک مایو بسیار تنگ و اندامی در ملٲ عام در دید همگان خودنمایی می کردند.

غیرعادی ترین صحنە این بود کە تعدادی از آنها ساعتها خارج از آب رودخانە و با همان مایو نشستە بودند و مشغول درست کردن نهار و بازی تختەنرد و ... بودند.

برهنگی یا بی‌شرمی در انظار عمومی (انگلیسی: Indecent exposure) نمایاندن و در معرض دید عموم قرار دادن عمدی بدن یا بخشی از آن در جایی است که طبق ملاحظات اخلاقی محلی یا دیگر استانداردهای پذیرفته‌شده رفتاری در آن مکان، ناپسند و نامناسب تلقی شده‌است. اصطلاح بی‌شرمی در انظار عمومی عبارتی حقوقی است. نگرش‌های اجتماعی و جوامع مختلف به در معرض دید قرار دادن بخش‌های مختلف بدن و پوشش قانونی آن‌چه که بی‌شرمی در انظار عمومی اطلاق می‌شود، در کشورهای مختلف، به‌شدت متفاوت است. این پوشش قانونی از ممنوعیت کامل این کار تا ممنوعیت قرار دادن برخی بخش‌های بدن در معرض دید عموم، متغیر است.

بی‌شرمی عموماً به‌وسیله استانداردهای جوامع محلی، که به‌طور خاص در قانون مشخص شده، سنجیده می‌شود. استانداردهایی که ممکن است براساس دین، اخلاق یا سنت‌ها ایجاده شده یا به خاطر لزوم ایجاد نظم عمومی تعریف شده‌اند.

راهکارهای عملی:

۱- هم اندیشی مسوولان و اتخاذ تدابیری عملی در جهت هدایت صحیح این دستە از افراد بە مکانهای جدید قابل استفادە و مناسب

۲- بازاندیشی آن دستە از افرادی کە در آن مکان بە شنا و آب تنی می پردازند در زمینەی امکان تغییر مکان، زمان و نحوەی پوشش