تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۲۷
مرگ نابهنگام یک فعال مدنی شهر بوکان

سوران پارسامهر، فعال مدنی شهر بوکان بر اثر سانحه ی رانندگی جان خود را از دست داد.

صبح روز سه شنبه، بیست و ششم تیر ماه، سوران پارسامهر جوان 25 ساله، فارغ‌التحصیل ارشد ژنتیک گیاهی از دانشگاە قزوین ـ تهران، در مسیر جاده ی مهاباد - ارومیە بر اثر تصادف جان سپرد.

سوسن حسن‌زادە نویسندە و مدیر مٶسسەی فرهنگی و هنری زیرک، در توصیف پارسامهر، ابراز داشت: وی دوست و همکارم در فعالیتهای مدنی، از جملە معدود کسانی بود کە خدمات قابل توجهی در راستای اهداف و فعالیتهای این مٶسسە عرضە داشت.

حسن زاده گفت: پارسامهر در حال برنامەریزی برنامەهایی چون برگزاری مراسم "روز شادی" برای اعضای سالمندان، تدریس آموزش زبان و ادبیات کوردی بە دختران و پسران "خانەی بوستان" در شهر بوکان، تهیە و آمادەکردن کارگاهی تولیدی، جهت حمایت اقتصادی امور و فعالیتهای مٶسسەی زیرک و... را در واپسین روزهای قبل از مهاجرت بە کشور آلمان بود؛ کە بی‌گمان همەی برنامەهای ایشان، بە نام سوران، بە مرحلەی اجرا درخواهند آمد.

وی اذعان داشت: سوران اگر عمرش بیشتر بە دنیا می‌بود، بی‌شک یکی از بزرگ‌مردان و افتخارآفرینان جامعەی کوردستان می‌شد؛ سالها باید گذشت، هزینەها باید کرد، کتابها باید نوشت و آموزش داد، تا سوران‌نامی بدین نام و نشان، دگر بار متولد شود.

 این نویسنده کورد عنوان کرد: سوران‌نامی که کلماتی از قبیل: جنسیت، دشمنی، دروغ، خیانت، کینە، بی‌توجهی، خودخواهی و... در دایرەی لغات گفتار و اعمالش تعریف نشدە بود. در چنین روزگاری، باید بە پدر و مادری کە چنین ثمرە و نعمتی تحویل جامعە میدهند، تحسین گفت و شعر استاد پیرمیرد را بە ایشان یادآور شد: "نامرن ئەوانەی وا لە دڵی میللەتا دەژین".

نکتەی قابل توجە در مورد سوران پارسامهر، روحیەی همیشە بشاش و آمادە با روحی بزرگ و باگذشت ایشان است؛ همان ویژگی، کە اهالی روستای گوگجلو را بر آن داشتە بود، تا سوران 25سالە را "کدخدای دە" بخوانند.

کدخدایی کە از بحران آب روستا، مشکلات چاە آب و زمینهای تصاحب‌شدە از طرف حکومت گرفتە تا تسکین سردرد و حل مسائل خانوادگی هم‌روستائیان را دنبال و مسئلەی زندگی خود می‌پنداشت.

سوران، جوانی کە بە گفتەی خانوادەاش فرزند یا برادر نبود، بلکە بزرگ خانوادە بود؛ بزرگی کە حامی و مسکن روحی و فکری خانوادە و اهالی روستایش بود.

کیوان یاری/ خبرنگار