تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۲۵
فرماندار مهاباد خطاب بە دو سازمان: با وسواس بیشتری عمل کنید

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز دوشنبە ٢٥ تیرماه ٩٧ معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد بە مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی از نحوە فعالیت این دو سازمان در مهاباد بازدید کرد و بە آنان یادآور شد کە با وسواس بیشتری در قبال با مراجعەکنندگان عمل کنند.

ایرج شجاعی در مورد هدف خود از این بازدید بە خبرنگار هاژە گفت: هدف ما از بازدید از دو سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی در این روز، اطلاع از نحوە ارائە خدمات این دو سازمان بە مراجعەکنندگان آن‌ها بود کە در گفت‌وگو با مراجعەکنندگان، میزان رضایت‌مندی آنان مطلوب عنوان شد.

وی افزود: مراجعەکنندگان این دو سازمان (علی‌الخصوص مراجعەکنندگان بهزیستی) از اقشار خاصی از جامعە هستند کە با مشکلات فراوانی دست‌وپنجە نرم می‌کنند و لازم است با وسواس بیشتری با آنها برخورد کرد کە این مسئلە را بە روسای دو سازمان یادآور شدیم.

فرماندار مهاباد با اشارە بە این کە تشکیل پروندە اغلب مراجعەکنندگان در گذشته بسیار زمانبر بود، گفت: خوشبختانە از زمان راه‌اندازی سیستم الکترونیکی، مراحل تشکیل پروندە مراجعەکنندگان در اسرع وقت انجام می‌گیرد و مشکلات این زمینە بە حداقل رسیدە است.

در پایان‌بخش این بازدید از برندگان مسابقە نقاشی سازمان تامین اجتماعی و رسانە همکار تقدیر شد. 

عکس: بیروز جلفایی‌آذر