تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۲۰
ساخت مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در اولویت قرار گیرد

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز چهارشنبە ٢٠ تیرماه ٩٧ رییس کارگروه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد در نشستی خبری گفت: ساخت مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در اولویت کارهای شهرداری قرار گیرد.

دکتر سامرند مرزنگ گفت: در مقام کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان مهاباد نسبت بە حل مسئلە سگ‌های بلاصاحب بە عنوان مسئلەای جدی و بهداشتی بە شهرداری هشدار دادەایم و منتظر اقدام از سوی آنان هستیم.

مدیر شبکە بهداشت و درمان با اشارە بە اینکە مسئلە سگ‌های بلاصاحب از طریق کشتن و از بین‌بردن آنها حل نمی‌شود، افزود: مکان کنونی نگهداری سگ‌های بلاصاحب بسیار نامناسب است و ساخت یک مرکز مناسب جهت نگهداری سگ‌های بلاصاحب باید در اولویت کارهای شهرداری قرار گیرد.