تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۲۹
فرماندار مهاباد: حیات مهاباد بە دریاچە سد وابستە است

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز سەشنبە 29 خردادماه 97 معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در جلسە شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کە در سالن جلسات فرمانداری برگزار شدە بود، گفت: حیات شهرستان مهاباد بە دریاچە سد مهاباد و حفظ منابع آن بستگی دارد.

ایرج شجاعی هشدار داد: مسئلە آب بە مسئلەای امنیتی تبدیل شدە است و در آیندەای نزدیک، اهمیت و تبعات آن بە مراتب بیشتر از مسائل سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

فرماندار مهاباد تاکید کرد: ارگان‌های دولتی موظف‌اند نسبت بە حفظ منابع آب دریاچە سد مهاباد تمام توان خود را بە کار گیرند و روز بە روز نسبت بە حفظ منابع آب، اصلاح مصرف و جلوگیری از هدررفت آب گام‌های اساسی‌تر بردارند.

در این جلسە رضا جهینی مدیر امور آب شهرستان مهاباد با ارائە گزارش آماری از وضعیت منابع آبی شهرستان گفت و افزود: در سال آبی جاری جمع آب ذخیرەشدە در مخزن سد مهاباد حدود ١٦٤ میلیون متر مکعب است کە از این میزان حدود ٣٦ میلیون متر مکعب جهت مصرف کشاورزی رهاسازی شدە و همچنین تولید برق سد مخزنی مهاباد حدود ٣٦٠٤ مگاوات بودە است.

در ادامە، اعضای شورای حفاظت در مورد میزان نیاز آبی شهرستان، معرفی محصول کم‌مصرف و جایگزین بە کشاورزان،  رسیدگی بە زیرساخت‌های آبی، روند تکمیل تصفیەخانە جدید مهاباد و حفاظت از بستر دریاچە سد مهاباد بە بحث و تبادل نظر پرداختند.