تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۲۴
دستگیری سارقان حرفە ای در مهاباد
بە گزارش پایگاە خبری _ تحلیلی هاژە فرماندە نیروی انتظامی شهرستان مهاباد از دستگیری سارقان حرفە ای خودرو و ترانس برق خبر داد.
سرهنگ ظهیریان در گفتگو با خبرنگار هاژە اظهار کرد: بە دنبال افزایش سرقت داخل خودرو در شهر مهاباد پس از انجام تحقیق و استفادە تجهیزات بروز پلیسی مخفیگاە سارق شناسایی و در یک عملیات پلیسی سارق دستگیر و بە پس از بازجویی بە 25 فقرە سرقت اعتراف کرد.

وی افزود: در ادامە اجرای امنیت اجتماعی و بە دنبال افزایش سرقت ترانس برق از خانە باغ های شهرستان مهاباد مراتب در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت و در یک عملیات ضربتی و با هماهنگی مقام قضایی 3 سارق حرفە ای دستگیر و پس بازجویی، سارقان بە 11 فقرە سرقت اعتراف کردند.

ظهیریان تصریح کرد: سارقان اموال مسروقە را در بازار با قیمت ناچیز بە فروش می رساندند کە در این ارتباط 2 نفر مالخر نیز دستگیر و پس از تشکیل پروندە تحویل مقامات قضایی گردید.
فرماندە نیروی انتظامی شهرستان مهاباد در ادامە از کشف 1 کیلو گرم مواد مخدر تریاک و 1 کیلو گرم سوختە تریاک، 4 ترازوی دیجیتالی و 8 عدد بافور خبر داد و گفت: در این ارتباط 10نفر توزیع کنندە و 20 معتاد متجاهر دستگیر شدند.