تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۳
سیلاب دیروز مهاباد از نگاه دوربین عکاس هاژە
عکاس: سید یوسف عباسی‌طاهر
بە گزارش پایگاه خبری هاژە، چهارشنبە دوم خردادماه ۹۷ سید یوسف عباسی‌طاهر عکاس این پایگاه تصاویری را از سیلاب شهرمهاباد بە ثبت رسانیدە است.