تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
مقاومت عفرین
رزگار بهاری
رجب طیب اردوغان دو ماە پیش مدعی شد طی سە روز تمام عفرین را کنترل خواھد کرد اما اکنون دو ماە از حملۀ ارتش ترکیه با ھمکاری برخی گروەھای جھادی و عناصر باقیماندە از داعش بە شھر مرزی عفرین می‌گذرد ولی این دومین قدرت ناتو ھنوز نتوانستە کاملاً بر عفرین پیروز شود. کشور ترکیە سوابق مشابھی از لشکرکشی بە خاک کشورھای ھمسایە دارد؛ اشغال "ھاتای" در شرق عفرین که زمانی بخشی از سوریه بود در سال 1939 و ضمیمۀ آن به خاک ترکیه، اشغال قسمت شمالی کشور قبرس در سال 1974میلادی و تقسیم آن کشور به دو بخش، تصرف بر ادلب و اعزاز و بخش‌ھایی در شمال سوریه کە داعش کنترل آنرا در دست داشت بدون هیچ درگیری‌، و طی چند سال اخیر ترکیه ھزاران نیروی نظامی خود را به بخشهایی از استان‌ھای ھولیر و دهوک و  موصل گسیل داشته و مرتباً بە تعداد آن نیروھا می‌افزاید.
اگرچە نسل‌کشی‌‌ھای انجام‌گرفتە توسط ترکیە از ژنوساید ارامنە در سال 1915میلادی گرفتە تا نسل‌کشی هفتاد هزار تن از علوی‌ها، کشتارهای جمعی درسیم، مرعش و ترور بیش از چهار هزار تن از کردهای مخالف کە هرگز رسانەای نشد تا ژنوساید کردهای عفرین بر وجهۀ متحدانش در ناتو و شریک‌ھای تجاری‌اش تأثیرات منفی خواهد گذاشت اما شرایط ویژۀ ژئوپلیتیک ترکیه و اھمیت اقتصادی و راھبردی و سعی در نگه‌داشتن آن کشور در بلوک غرب، باعث چشم‌پوشی و سکوت جامعۀ جهانی مقابل اشغال‌‌گری و نسل‌کشی‌ھای آن کشور گشتە است. طی دو ماە گذشته تصاویر دلخراشی از کشتار کُردهای بی‌دفاع عفرین انتشار یافتە اما تاکنون واکنش ملموسی از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد و شورای امنیّت ملی برای جلوگیری از ریختن خون انسان‌ھای بی‌گناە مشھود نیست.
اردوغان کە ساکنان عفرین را کافر خواندە با اشعار اسلامی بە آن مناطق حملەور شدە، حکم جھاد برعلیە مردمانی اعلام داشتە کە اکثریت مسلمانند این درحالیست کە اسلام، جھاد برعلیە کافرانی روا می‌داند کە حربی و حملەکنندە باشند نە زن و کودکان مسلمانی کە در خانەھای خود ساکن باشند. بواسطۀ رسانه‌ھا، جھان و سازمان‌ھای بین‌المللی و حقوق‌بشری نظاره‌گر تمام این جنایات ھستند اما حداقل تا این لحظه منافع اجازۀ چنین واکنش پیشگیرانه‌ای مقابل جنایات ترکیە ندادە است. ویران‌شدن عفرین و نهایتاً اشغال و تلاش ترکیە برای تغییر بافت جمعیتی و دموگرافی و ضمیمۀ آن به خاکش در دراز مدت قابل پیش‌بینی‌ست اما مقطعی خواھد بود. سرانجام دفاع تاریخی ساکنان آن مناطق برای حفظ خاک و حاکمیت در مقابل تجاوزات یک کشور خارجی که پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ھای نظامی و برترین تسلیحات ناتو را در اختیار دارد قابل تأمل و تحسین‌برانگیز است.