تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
شمال ایران از نگاه دوربین هاژە

عکس های جواد خالندپور عکاس پایگاه خبری_ تحلیلی هاژە در سفر بە مناطق شمالی ایران: