تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۷
مرادی از ایجاد تغییراتی در سالن آمفی‌تئاتر ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد خبر داد

بە گزارش پایگاه خبری هاژە، ادارە فرهنگ و ارشاد و اسلامی شهرستان مهاباد با دریافت بودجەای از محل اعتبارات سالیانە ادارە کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، دست بە تغییراتی در آمفی تئاتر این ادارە زدە است.

رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: با توجە بە رایزنی‌های انجام‌ شدە با ادارە کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، موفق بە جذب حدود ٤٥ میلیون تومان بودجە از محل اعتبارات سالیانە جهت انجام تغییراتی از جملە: تعویض صندلی، تجهیز موتورخانە و ایجاد راه پلە فرعی جهت دسترسی بە سیستم نور در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد مهاباد شدیم.

قادر مرادی در پاسخ بە گلایە برخی از هنرمندان مهابادی در خصوص سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد گفت: استفادە مستمر گروه‌های هنری، سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر را مستهلک کردە و باعث ایجاد نارضایتی در میان هنرمندان شدە است. واقعیت این است کە این سیستم باید تعویض شود و این نیز نیاز بە بودجەای در حدود ٢٠ میلیون تومان دارد کە با اتخاذ تدابیری سعی در جذب اعتبار و نهایتا بهبود وضعیت سیستم صوتی خواهیم کرد.