تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۳
جلسە مجمع خیرین سلامت مهاباد برگزار شد

بە گزارش پایگاه خبری هاژە، روز پنجشنبە ٢٣ آذرماه ٩٦ جلسە مجمع خیرین سلامت بە ریاست دکتر ایرج شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در سالن اجلاس فرمانداری با حضور برخی از مسئولین و معتمدین و خیرین شهرستان برگزار شد.

مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ارومیە در مورد وظایف مجمع خیرین سلامت گفت: اولین شعبە مجمع خیرین سلامت در سال ٨٨ بە منظور تجهیز، ترمیم و تعمیر اماکن و هدایت کمک‌های مردمی بە حوزە سلامت راه‌اندازی شدە کە اکنون تعداد شعبات آن بە ٢٥٠ شعبە در سراسر کشور افزایش یافتە است.

امام جمعە شهرستان مهاباد در این جلسە گفت: همە دستگاه‌های اجرایی و سازمان های مردم‌نهاد و خیرین باید تمام توان خود را اعم از مادی و معنوی بە کار گیرند تا در نهایت جامعەای با سلابت و سالم داشتە باشیم.

ماموستا سهرابی افزود: در حال حاضر بیمارستان مهاباد بە علت قدمت طولانی نیاز بە تعمیر و تجهیز دارد و وضعیت برخی از بخش‌های بیمارستان نگران‌کنندە است.

مهندس هدایت‌فر رییس سابق مجمع خیرین سلامت ضمن اشارە بە اقدامات انجام شدە، از برنامەهای آتی این مجمع- کە از آنها بە عنوان ارث بە هیئت‌مدیرە بعدی عنوان کرد- گفت: طرح صندوق سلامت برنامەریزی و کارشناسی شدە است، همچنین احداث ١٣ خانە سلامت در برنامە کاری مجمع قرار دارد.

 دکتر سامرند مرزنگ رییس شبکە بهداشت و درمان شهرستان مهاباد در مورد مجتمع آموزش عالی سلامت مهاباد گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌‌های نمایندە مردم مهاباد در مجلس و دانشگاه علوم پزشکی ارومیە دو رشتە تحصیلی "فوریت‌های پزشکی" و "بهداشت محیط" جذب شدەاند و در آیندەای نزدیک در این دو رشتە دانشجو پذیرفته خواهد شد.

در بخش پایانی‌ جلسە فرماندار مهاباد بر گسترش زیرساخت‌های بهداشت و سلامت تاکید کرد و گفت: در مهاباد پتانسیل‌های فراوانی در زمینە سلامت وجود دارد و با تمامی کمبودهای موجود بە شهری مورد اعتماد برای مردم جنوب استان بدل شدە است.

شجاعی در آخر از تمامی خیرینی کە تحت عنوان ستاد همیاری کمک های مردمی مهاباد در کمک‌رسانی بە آسیب دیدگان زلزلە کرمانشاه تلاش کردند تشکر و قدردانی کرد و افزود: از همان ابتدا ستاد همیاری مهاباد متشکل از افراد برجستە و خیرین مهاباد در صحنە حاضر شدند و کمک‌های بسیار عظیمی را جمع‌آوری کردند کە شایان تقدیر است.