تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۱۴
بانک‌های مهاباد در اعطای وام‌های اشتغال‌زا سنگ تمام گذاشتەاند

بە گزارش پایگاە خبری_تحلیلی هاژە روز یکشنبە مورخە ١٣ آبان‌ماە ٩٦ جلسە کمیتە امداد امام‌خمینی(رە) با مدیران بانک‌های عامل شهرستان مهاباد بە ریاست هاشم کیانی، معاون برنامەریزی فرماندار مهاباد در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

رئیس کمیتە امداد شهرستان مهاباد درابتدای این جلسە، کە بە منظور هماهنگی بیشتر بین کمیتە امداد و بانک‌های عامل سطح شهرستان در خصوص اعطای تسهیلات بانکی برگزار شد، گفت: برنامە ما، ایجاد اشتغال پایدار از طریق اعطای وام‌های اشتغال‌زا بە خانوادەهای مددجو است، کە در این راستا بانک‌های عامل کمک‌حال کمیتە امداد بودند تونستەاند بودجەهای اختصاصی خود را بە حداقل برسانند و تا بە حال سنگ تمام گذاشتەاند

مامندی پور افزود: بودجە اختصاصی کمیتە امداد در نزد بانک‌های عامل حدود ٦٠میلیارد ریال است کە از این میزان مبلغ ٣٣میلیارد ریال تسهیلات بە مددجویان تحت پوشش کمیتە امداد شهرستان مهاباد اعطا شدە است.

در پایان جلسە هاشم کیانی از تمامی بانک‌های عامل بە دلیل همکاری همەجانبە و تسهیل در روند اعطای وام بە مددجویان کمیتە امداد قدردانی کرد.