تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۱
اجرای طرح غربالگری بینایی سنجی در مهاباد

بە گزارش پایگاه خبری- تحلیلی هاژە روز دوشنبە مورخە یکم آبان‌ماه ٩٦ طرح نمادین غربالگری بینایی سنجی در مراکز بهداشت و مهدکودک‌های مهاباد اجرا شد

رئیس ادارە بهزیستی شهرستان مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: طرح غربالگری بینایی سنجی هر سالە از اول مهرماه با همکاری شبکە بهداشت و درمان، ادارە آموزش و پرورش وادارە بهزیستی  اجرایی می‌شود. این طرح بە منظور پیشگیری از معلولیت‌های بینایی در کودکان ٣ تا ٦ سال انجام می‌گیرد و در صورت مشاهدە مورد مشکوک، مراجعە کنندگان میتوانند از امکانات پزشکی(معاینە پزشک متخصص و در صورت نیاز عمل جراحی) بە صورت رایگان بهرەمند شوند.

مهران یوسفی در مورد اهمیت این طرح در جهت پیشگیری از معلولیت بینایی کودکان ٣ تا ٦ سال گفت: با توجە بە اینکە وضعیت بینایی کودک در سن ٦سالگی تثبیت می‌شود از والدین تقاضا می‌شود با مراجعە بە مراکز بهداشت و مهدکودک‌های سطح شهرستان از وضعیت بینایی کودکان خود اطمینان حاصل کنند.