تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۵
هشتمین فستیوال اسب کوردی "شۆی ئەسپی کوردی" در مهاباد از نگاه دوربین هاژه
بە گزارش پایگاە خبری هاژە روز جمعە مورخە 24 شهریور هشتمین فستیوال اسب کوردی "شۆی ئەسپی کوردی" در باشگاە سوارکاری ژیار مهاباد برگزار شد.
 
عکس: پولا آغاز