تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲
حسنکیف، نماد تمدن و آسملاسیون فرهنگی

ارسلان برنا

 

امروزە دشمنی دولت ترک بە رهبری حزب عدالت و توسعە و در رأس آنها شخص اردوغان تنها محدود بە دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها یا ویران کردن شهرهایی مانند نصیبن، شرنخ، وان و ... نیست. دولت با همکاری ارتش بعد از رویدادهای شهر پرسوس بە بهانەی مبارزە با تروریسم حملات گستردەای علیە شهرهای کوردنشین را شروع کردە کە طی آن مرتکب جنایات زیادی شدە است. در واقع، توحشی کە بە کار گرفتە شد با هدف بە تسلیم واداشتن ارادەی آزاد خلق کورد و آسملاسیون آنان طرح ریزی و اجرا می شود. هدف اصلی سرکوب نارضایتی ها و نفی موجودیت اجتماع انسانی کوردها و از بین بردن همەجانبەی محل زیست آنهاست.

اجتماعات کوردی بە درازای تاریخی چند هزار سالە وابستگی مستحکم همراە با احترام با محیط اطراف خود داشتەاند. این موضوع از زمان تأسیس جمهوری ترکیە و با هدف گسست چنین وابستگی ای ابعاد تازەای بە خود گرفتە و دولت های کمالیستی مسئلەی کوردها را بزرگترین خطر علیە یکپارچگی جغرافیای سیاسی خود می دانند. با وجود اینها، اردوغان و همفکران وی در وضعیت ناپایدار و حساس منطقە کلیت جامعە کوردی را هدف قرار دادەاند. هم چنین، تجاوزات صورت پذیرفتە در قبال محیط زیست مناطق کوردنشین چە در "سور" شهر آمد و چە در حسنکیف با هدف بە بردگی کشاندن ارادەی کوردها و گسست این ارتباط دو طرفە است.

دو رودخانە دجلە و فرات نیز کە پایەهای تمدن مرکزی میزوپتامیا را شکل دادەاند شاهد پروراندن چندین تمدن و امپراطوری بودەاند. روستای حسنکیف با قدمتی ١٢ هزار سالە یکی از گنجینەهای ارزشمند تمدن مرکزی میزوپتامیا محسوب می شود کە بە شیوەای با تاریخ انسانیت پیوند خوردە است. اردوغان از سال ٢٠٠٢ با تخریب بخش هایی از حسنکیف دشمنی خود را آشکار ساخت و این نشان از مرحلەای تازە از آسملاسیون فرهنگی و تخریب محیط زیست دارد. تمدن حسنکیف در حقیقت نماد موجودیت و هویت مردم کورد در کنار احترام بە محیط زیست و زندگی مسالمت آمیز سایر خلق ها می باشد.

مجموعەی کم نظیر حسنکیف بعنوان یکی از کهنترین مکان های تاریخی جهان با خطر نابودی کامل و بە زیر آب رفتن روبروست.  دولت " آک . پارتی " با چراغ سبز اردوغان سیاست های تصفیەگرانە را زیر نقاب رونق اقتصادی منطقە و تأمین برق برای روستاهای اطراف علیە کوردها آغاز نمودەاند. پروژەهای سدسازی از قبیل تأسیس سد " ایلسو " بر روی منطقەی باستانی حسنکیف خلاف ادعاهای مسئولان ترک را ثابت می کند. دولت ترک، از معرفی حسنکیف بە عنوان یکی از میراث های جهانی در یونسکو خودداری کرد کە این بە معنای نابودی میراث فرهنگی کوردها و شروع آسملاسیون فرهنگی می باشد.

ترکیە در چهارچوب "پروژەی گاپ" اهداف تعیین شدەای را دنبال می کند کە در درازمدت کلیت جامعە کوردی و محیط زیست آنان را بە تباهی می کشاند. پروژەی گاپ کە بخش عظیمی از بودجەی آن توسط اسرائیل تأمین می شود تاکنون مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همە زیست محیطی زیادی را برای خلق کورد بە دنبال داشتە است. بنابراین، دولت ترک با سرمایەگذاری بر روی ساخت سدها خواهان استفادە از آنها بە عنوان کارت فشار علیە کشورهای همسایە خود و از سویی دیگر، بە دنبال نفی موجودیت خلق کورد می باشد. نابودی حسنکیف سرآغاز بە انجام رساندن توطئەهای طرح ریزی شدە جهت بە تسلیم واداشتن ارادەی آزاد کوردها و انکار تاریخ آنها کە تشکیل دهندەی تمدن مرکزی است، می باشد. بی شک، مقاومت و آگاهی و هشیاری جامعە در برابر چنین سیاست هایی بە شکست آنها خواهد انجامید.