تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۴
ترجمه كوردی منظومه حیدربابا اثر فاخر استاد شهریار بەزودی روانە بازار می شود
بنابر گزارش هاژە، چاپ ترجمه كوردی منظومه حیدربابا اثر فاخر استاد شهریار با ترجمە استاد رسول کریمی "سووتاو" بەزودی روانە بازار می شود.
شاعر، نویسندە و مترجم مهابادی استاد رسول کریمی"سووتاو" ضمن اعلام این مژدە بە خبرنگار هاژە افزود بەزودی سایر اثار وی کە دربرگیرندە دیوان اشعار، تالیفات و ترجمە فارسی مم و زین خانی است بە چاپ خواهد رسید. 
 دیوان اشعار ماموستا سووتا شامل اشعار کلاسیک و نو وی می باشد و تالیفات وی نیز در حوزە فرهنگ و تاریخ کوردستان نگاشتە شدەاند.
 رسول کریمی "سووتاو" از شاعران، مترجمان و نویسندگان معاصر كوردستان است کە حدود نیم قرن است در راە اعتلای فرهنگ و هنر کورستان مشغول تلاش و کوشش مستمر است.
 ناگفتە نماند ترجمە کوردی حیدربابا در سال ۱۳٦۹ شمسی توسط استاد سووتاو انجام گرفتە و وی اولین کورد است کە حیدربابا را بە کوردی ترجمە کردە است و بعلت مشکلات مادی شانس پخش آن مهیا نشدە بود.
 همچنین سووتاو اولین نفر است کە شاهکار مم و زین احمد خانی شاعر شهیر کورد را بە فارسی ترجمە نمودە است. این اثر نیز بە زودی چاپ می شود.