تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۱۱
مصرف شیر و لبنیات سبب پوکی استخوان می‌شود؟
سال‌های سال است کە مطالعات مختلف علمی بە انسان‌ها هشدار می‌دهند کە مصرف کم شیر و لبنیات با افزایش پوکی استخوان در سنین بالا همراە است.
از همان بچگی تاکنون بە صورت مکرر شنیدەایم کە تا می‌توانید شیر مصرف کنید تا بدن قوی و استخوان‌های محکمی داشتە باشیم؛ به عبارت دیگر، مصرف شیر و پوکی استخوان باهم رابطه معکوس دارند.
طی چند ماە اخیر گزارشات و توصیەهایی در فضای مجازی منتشر شد، مبنی بر اینکە مصرف شیر و لبنیات سبب پوکی استخوان در آیندە خواهد شد.
مطالعات و گزارشات اخیر پارادوکس‌های عجیبی را در ذهن مردم ایجاد کردە است کە آیا واقعا خوردن شیر باعث پوکی استخوان می‌شود و یا از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند؟
پزشک و متخصص تغذیە بالینی در کردستان در این خصوص گفت: شیر منبع غنی از کلسیم است؛ ماده معدنی که برای ساخت استخوان‌ها به‌ مقدار زیادی مورد نیاز است.
نازیلا درویشی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مطالبی کە این روزها در دنیای مجازی اشاعە پیدا کردە است، پرهیز از استفادە از شیر و لبنیات است.
وی عنوان کرد: ادعای شبکەهای مجازی در این خصوص این است کە استفادە از شیر و لبنیات منجر بە پوکی استخوان در فرد خواهد شد.
درویشی بیان کرد: برای دانستن این موضوع کە آیا استفادە از شیر و لبنیات سبب پوکی استخوان می‌شود یا نە؟ باید بە تحقیقات و مطالعات علمی رجوع کرد.
وی با اشارە بە اینکە نباید شایعات فضای مجازی را بە سادگی باور کرد، افزود: برای مشخص کردن صحت و سقم یک مطلب بهتر آن است کە بە مرجع، منبع و مقالات علمی در خصوص آن موضوع مراجعە کرد.
درویشی تصریح کرد: جدا از اینکە شیر سرشار از آب، ویتامین‌های گروە A،B و املاح و ویتامین‌ها است؛ مادە اصلی تشکیل دهندە شیر و لبنیات کلسیم است.
وی خاطرنشان کرد: شیر و لبنیات علاوە بر املاح و ویتامین‌های مختلف حاوی مقادیر بالایی از ملح کلسیم بە صورت ترکیب با عناصر دیگر است کە طی هضم و متابولیسم در بدن، بە یون اصلی کلسیم تبدیل شدە کە در استخوان‌های بدن جذب و جاگذاری می‌شود.
درویشی تصریح کرد: با این اوصاف، کلسیم موجود در شیر و لبنیات نە تنها باعث ایجاد پوکی در استخوان نمی‌شود، بلکە بالعکس سبب استحکام و افزایش تراکم استخوان‌ها نیز خواهد شد.
وی یادآور شد: اینکە برای جلوگیری از پوکی استخوان بخواهید از خوردن شیر و لبنیات پرهیز کنید کار اشتباهی است، زیرا برای افزایش تراکم استخوان‌ها مصرف شیر و لبنیات ضروری است.