تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۲۴
پوستر جشنوارە مونودرام مهاباد رونمایی شد

امروز، دوشنبە، ٢۴ مهر، مراسم رونمایی از پوستر چهارمین جشنوارە شهرستانی تئاتر مونودرام ژیوار مهاباد، با حضور جمعی از اهالی هنر در سالن ادارە فرهنگ و ارشاد برگزار شد.
کریم رحیمی، سرپرست ادارە فرهنگ و ارشاد شهرستان مهاباد در این مراسم گفت: با وجود هنرمندهای بزرگ در شهرستان انتظار است کە جشنوارەهای برگزاری در مهاباد بە شکلی ملی و بین‌المللی درآیند.
رحیمی افزود: حضور پررنگ هنرمندان عرصەهای مختلف هنری در شهرستان، این انتظار را بە وجود آوردە کە مسئولان، نگاه ویژەای بە رویدادهای فرهنگی و هنری داشتە باشند.
امید خاکپور، مسئول انجمن‌های نمایشی استان و دبیر جشنوارە مونودرام مهاباد اظهار داشت: با توجە بە نبود زیرساخت در استان و شهرستان، برگزاری جشنوارەها بە صورت جامع‌تر و کامل‌تر، با سختی‌های فراوانی روبەرو است. انتظار می‌رود مسئولان امکانات سخت‌افزاری را جهت برگزاری جشنوارەهی بزرگ‌تر فراهم سازند.
خاکپور اضافە کرد: امید است سالن پلاتو کە آرزوی دیرینە هنرمندان مهاباد است بە بهرەبرداری برسد. فضا برای احداث پلاتو وجود داشتە اما نیاز بە تجهیز دارد. با احداث این مکان، جشنوارەهای مربوط به تئاتر با کیفیت بالاتری برگزار خواهند شد. بیشتر اجراهای تئاتر در ایران، در پلاتوها برگزار می‌گردد.
آرش شهابی، رییس شورای شهر مهاباد در مراسم رونمایی از پوستر چهارمین جشنوارە تئاتر مونودرام اظهار داشت: فعالیت‌های انجام‌شدە فرهنگی در مجموعه شهرداری و شورای شهر، برنامەهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بودە است. برای تمامی پژوەهای عمرانی در سطح، پیوست فرهنگی تعریف شدە است.
شهابی افزود: در نقاطی از شهر تصمیم بر آن است کە فعالیت‌های فرهنگی بە صورت آموزشی صورت گیرد، همچنین احداث پردیس سینمایی در دستور کار است. مجموعه شورای شهر و شهرداری در تلاش است برای منطقه‌ای و ملی‌کردن جشنوارە مونودرام و جشنوارە فیلم آسمان مهاباد اقداماتی را انجام دهد.
بختیار پنجەای، یکی از داوران این جشنوارە در مراسم افتتاحیە چهارمین دورە فستیوال مونودرام مهاباد گفت: جشنواره‌هایی از این دست باید تداوم داشتە باشد و وجهە فرهنگی مهاباد بە عنوان یک شهر پیشرو حفظ گردد.
پوستر جشنوارە مونودرام توسط سیاوش رحیمی، گرافیست مهابادی طراحی شدە است.
چهارمین جشنوارە شهرستانی تئاتر مونودرام، روزهای ١ الی ۴ آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد. پروین ملک‌زادە، رحیم نقده و بختیار پنجه‌ای، به عنوان پیشکسونان هنرهای نمایشی در مهاباد، داوری این جشنوارە را برعهدە خواهند داشت.