تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مدیر توزیع برق مهاباد به انتقادات شهروندان پاسخ داد
گزارش از امیر قادری
امروز سه‌شنبه، ١۶ اسفند، نشست مدیریت توزیع برق شهرستان مهاباد با  اصحاب رسانە برگزار شد.
در ابتدای این جلسە جلال زایر، مدیر توزیع برق شهرستان مهاباد بە بیان اقدامات و برنامەهای جاری و آیندە این ادارە پرداخت.
وی در مورد خاموشی‌های بەوجودآمدە گفت: تعمیر خطوط و ساماندهی و اصلاح شبکە برق و فرسودگی سیستم‌ کابل‌رسانی داخل شهر از عوامل عمدە قطعی‌های برق است. در این بارە هماهنگی‌های لازم با شرکت توزیع انجام شدە و سعی بر آن است کە سیستم‌های فرسودە، نوسازی شوند.
جلال زایر در جواب بە سوال خبرنگار هاژە مبنی بر چرایی خاموشی شبانە معابر شهری و روستایی شهرستان گفت: علت عمدە خاموشی‌های معابر در شب، اجرای پروسە تبدیل کابل‌های مسی بە سیم‌های خودنگهدارندە است. همچنین تعمیر و ساماندهی خطوط توزیع برق از دیگر علل نبود روشنایی است. انتظار می‌رود با اقداماتی کە این ادارە انجام می‌دهد، سال آیندە، مشکلی از این لحاظ وجود نداشتە باشد.
مدیر توزیع برق مهاباد دربارە نارضایتی همشهریان از عدم پاسخگوبودن این ادارە بە مشترکان گفت: سامانه ١٢١ این ادارە یک سامانە شهرستانی نیست از این رو هر تماس شهروندان بە این سامانە ممکن است بە اتفاقات برق شهرستان‌های دیگر استان وصل گردد. مکالمات ضبط و مشکلات بە ادارە ابلاغ می‌شود، پس از اطلاع از مشکل تیم‌های تعمیر و نگهداری بە محل اعزام می‌شوند. کمبود منابع و زمان‌بر بودن پروسە تعمیر شبکە برق‌رسانی از مشکلات این ادارە است.
در پایان این نشست مدیر توزیع برق مهاباد برنامەها و اهداف این ادارە را در سال جدید اعلام کرد. از جملە می‌توان بە تبدیل ١٠۵کیلومتر کابل مسی بە خودنگهدارندە، احداث دو فیدر شهری، تعویض لامپ‌های فرسودە، توسعە اتوماسیون کلیدهای برق و تلاش برای احداث پست ١٣٢ کیلو شرق مهاباد اشارە کرد.