تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۱۹
الو، پل لندن از کار افتاد
نحوه انتشار خبر فوت ملکە انگلیس


منتشر کردن خبر فوت ملکە بریتانیا، بە این سادگی‌ها نیست، هر کس و هر نهادی اجازە انتشار این خبر را ندارد. در دهە ۶٠ میلادی بود کە قوانینی برای نحوە انتشار خبر فوت ملکە نوشتە شد؛ برخی از این قوانین بە این شکل هستند.