تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۱۴
جشنواره فیلم مستند زریبار مریوان برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه خبری هاژه، اولین جشنواره فیلم مستند زریبار در آبانماه ١٤٠١ در مریوان برگزار می‌شود.

این جشنواره در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه داستانی شامل: ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه (از ﺳﺎل 1397 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ محوریت آسیب های اجتماعی وفرهنگی، محیط زیست و بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه مستند شامل:

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه مستند ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه (از ﺳﺎل 1397 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ محوریت آسیب های اجتماعی وفرهنگی و محیط زیست برگزار می‌شود.

تاریخ شروع ثبت‌نام در سایت جشنواره: 15 شهریور 1401 لغایت 15 مهر 1401 عنوان شدە است. همچنین جشنواره در 25 آبان 1401 در شهرستان مریوان به مدت ٣ روز برگزار خواهد شد.