تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۷
بیمارستان مهاباد، فرزندخوانده دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه

یکی از شهروندان مهابادی در تماس با هاژه نسبت بە عدم رسیدگی بە تجهیزات پزشکی در بیمارستان مهاباد انتقاد کردە است.

به گفتە این شهروند نزدیک به ٣ هفتە است که نوبت انجام عمل آب مروارید چشم یکی از بستگان وی در بیمارستان مهاباد فرا رسیدە اما بیمارستان مهاباد بە دلیل آنچە خرابی دستگاه فیکو عنوان کردە، از انجام این عمل سادە امتناع می‌کند.

بررسی‌های هاژه از منابع مطلع نشان می‌دهد کە مشکلات تنها بیمارستان مهاباد کە چندین دهە از عمر آن می‌گذرد، بە مراتب بیشتر از آن چیزی است کە شهروندان و مراجعه‌کنندگان آن، در ظاهر می‌بینند.

بدهی چند ده میلیاردی بیمارستان، مشکلات سیستم گرمایشی، نگهداری و تعمیر بخش CSR بە عنوان قلب بیمارستان، کف فرسودە و مستهلک اتاق عمل و مشکلات کلان از این قبیل، تعمیر و یا خرید دستگاه فیکو را در اولویت‌های بعدی این بیمارستان خسته قرار دادە است.

انتقادهای عدیدە شهروندان مهابادی و ساکنان شهرستان‌های جنوب آذربایجان غربی از زیرساخت‌های درمانی مهاباد بە عنوان بلوک جنوب استان، باید مسوولان دانشگاه علوم پزشکی را بە تدبیر و اقدام عاجل وا دارد.

مدت‌هاست کە فاعل تیتر «خرید تجهیزات برای بیمارستان مهاباد»، خیرینی هستند کە کمبودها و فقدان‌ها را لمس کردە و چندین گام از مسوولان استانی پیشی گرفتەاند.

رفتارها و تزریق اعتبارات قطرەچکانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی ارومیە این تصور را برای ساکنان جنوب استان تداعی کردە کە گویی بیمارستان مهاباد در رده فرزندخواندە این دانشگاه هم محسوب نمی‌شود.

احتمالا مسوولین عالی‌رتبه شهرستان مهاباد باید انتقادات شهروندان مهابادی را بە گوش راس هرم وزارت بهداشت و درمان برسانند. این آب در استان گرم نخواهد شد.