تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۶
معاملەی باخت_باخت/ کمپ سد مهاباد واگذار خواهد شد

به گزارش هاژه، شرکت آب منطقەای استان آذربایجان غربی در فراخوانی اعلام کرده کە سدهای سطح استان را بە منظور اجرای طرح‌های گردشگری و تفریحی بە مزایدە خواهد گذاشت.

در این فراخوان آمدە که کمپ و مخزن سد حسنلوی نقده، کمپ مستقر در سد مهاباد و کمپ مستقر در سد نوروزلوی میاندوآب حداکثر بە مدت 20 سال و به منظور اجرای فعالیت‌های گردشگری و تفریحی به متقاضیان واجد شرایط اجاره دادە خواهد شد.

کمپ مستقر در سد مهاباد با مساحت بیش از ٨١ هکتار، محدوده خروجی آب سد مهاباد، رودخانه باغ مکاییل و محوطه امور آب را شامل می‌شود. فضایی بی‌نظیر و سرسبز در تمامی فصول که پتانسیل عظیمی جهت انجام و اجرای طرح‌های گردشگری محسوب می‌شود.

با انتشار این فراخوان، سوالاتی افکار عمومی را درگیر خود کردە است کە بە برخی از آنان خواهیم پرداخت:

در زمانی کە کلیت مجموعه اداری و سمن‌های مهاباد درگیر برگزاری یک همایش سرمایەگذاری‌‌اند و فرمانداری ویژه مهاباد و شورای اسلامی شهر از تمامی ارگان‌های شهرستان خواستەاند که پکیج‌های قابل سرمایەگذاری خود را معرفی کنند، آیا شرکت آب منطقەای استان اصطلاحا پیش‌دستی کرده تا قبل از برگزاری این همایش یکی از معروف‌ترین و دست‌نخوردەترین محدودەهای تحت مالکیت خود را بە مزایدە بگذارد؟

عواید ناشی از این مزایده بە چە دلیل نباید بە ارگان‌های داخل شهرستان رسیدە و برای مردم شهرستان مصرفی محسوس داشتە باشد؟

شرایط متقاضیان را چە ارگانی بررسی می‌کند؟

مردم مهاباد نباید از نحوه واگذاری و اهلیت شخص متقاضی اطلاع داشتە باشند؟

عواید اجاره گرانبهاترین محدوده مهاباد با قابلیت بی‌نظیر گردشگری به چه شخص یا اشخاصی خواهد رسید؟

آیا تجربه تلخ تپه سیران مهاباد کە همچون لکەای بر پهنە گردشگری مهاباد رخ می‌نمایاند، دوباره تکرار خواهد شد؟

   آیا شرکت آب منطقەای استان تضمین می‌کند کە محیط زیست محدوده در اثر واگذاری بە بخش خصوصی تخریب نشود؟

این‌ها و دە‌ها سوال دیگر امکان دارد از ذهن هر شهروند مهابادی خطور کند. پاسخ‌ها بە توانایی مسوولان شرکت آب منطقەای استان آذربایجان غربی در اقناع افکار عمومی بستگی دارد.

باید دید که آیا مسوولان مهابادی اعم از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه مهاباد، شهردار و اعضای شورای شهر در قبال این موضوع با حساسیت ورود خواهند کرد یا نظاره‌گر عقد قراردادی ٢٠ ساله و دو سر باخت برای مردم مهاباد خواهند بود؟