تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۵
طبیعت زیبای سردشت از نگاه دوربین عکاسان هاژه
عکس: دانیال انوری و جواد خالند پور، عکاسان هاژه